RODO

Informacja o ochronie danych osobowych – Kontrahenta

Niniejsza informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawiera informacje o tym, w jaki sposób są przetwarzane Pani/Pana dane osobowe przez ORBI ECO SP. Z O.O.

1. Cele, dla których przetwarzamy dane osobowe

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe (wskazane w punkcie 2 poniżej) w związku z realizacją następujących celów:

 1. współpraca w ramach łańcucha dostaw;
 2. zarządzanie cyklem zakupowym;
 3. zamówienia;
 4. zarządzanie kontraktami;
 5. analizy wydatków;
 6. zarządzanie dostawcami;
 7. zarządzanie dokumentami rozliczeniowymi;
 8. dynamiczne kształtowanie cen;
 9. płatności;
 10. wyszukiwanie potencjalnych dostawców i odbiorców.

Gromadzimy powyższe dane pozyskując je bezpośrednio od Pani/Pana, od naszych partnerów lub od Pańskiego pracodawcy.

Dostarczenie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże ich niedostarczenie może uniemożliwić nam realizację określonych procesów biznesowych, w tym procesów sprzedażowych i dystrybucyjnych.

2. Kategorie przetwarzanych danych i podstawy prawne przetwarzania

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie: naszego przeważającego prawnie uzasadnionego interesu (w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przejawiającego się w realizacji celów wskazanych w punkcie 1 powyżej; lub niezbędności takiego przetwarzania dla realizacji obowiązków umownych lub dla podjęcia działań na Pani/Pana żądanie jeszcze przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub niezbędności takiego przetwarzania dla dopełnienia obowiązków spoczywających na nas z mocy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

a) Dane główne:

 •  Imię i nazwisko;
 • Tytuł naukowy;
 • Nazwa firmy;
 • Adres;
 • Numer telefonu;
 • Adres e-mail;
 • Inne dane kontaktowe dostawcy/odbiorcy;
 • Dane dot. sprawozdania z oceny korporacyjnej;
 • Imię i nazwisko osoby kontaktowej dostawcy/odbiorcy;
 • Stanowisko służbowe i rola w ramach zespołu projektowego;
 • Służbowe dane kontaktowe;
 • Role innych dostawców/odbiorców dla potrzeb fakturowania i zamówień;
 • Urzędowy numer identyfikacyjny;

 

b) Dane dla celów księgowych i rozliczeniowych

 • numer VAT
 •  kod podatkowy
 • kod kraju
 • kod banku
 • rachunek bankowy
 • nazwa/imię i nazwisko posiadacza rachunku
 • kod rachunku
 •  kategoria banku
 • oznaczenie referencyjne
 • kod SWIFT IBAN

nazwa i adres banku

 • nformacja o załączeniu dokumentów potwierdzających
 • warunki płatności
 •  korespondencja księgowa

c) Klasyfikacja dostawcy/odbiorcy

 •  portfolio dostawcy/odbiorcy
 •  kategorie produktów
 •  główna kategoria produktów
 • dodatkowe kategorie produktów

d) Kwalifikacja dostawcy

e) Informacja o towarachi/lub usługach oferowanych przez dostawcę

 • ilość i jakość oferowanych towarów i/lub usług
 •  inne warunki handlowe oferty

f) Informacja o umowie

 •  warunki handlowe umowy
 • warunki prawne umowy
 • wszelka inna dokumentacja towarzysząca umowie

nformacja o wykonywaniu umowy i przypadkach niewykonania

3. Przekazywanie danych osobowych

W związku z realizacją powyższych celów, będziemy przekazywać niektóre spośród Pani /Pana danych osobowych to następujących odbiorców:

dostawcy usług IT, z których usług korzystamy; oraz

nasi partnerzy biznesowi i dystrybucyjni, o ile są zaangażowani w do starczanie produktów/usług.

Niektórzy spośród odbiorców wskazanych powyżej posiadają swoje siedziby i przetwarzają dane osobowe poza granicami Pani/Pana kraju. Poziom ochrony danych osobowych w takim innym kraju może nie być adekwatny do poziomu ochrony obowiązującego w Pani/Pana kraju.

4. Czas przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż uznamy to za rozsądnie niezbędne dla osiągnięcia celów przetwarzania wskazanych w punkcie 1 powyżej, a także nie dłużej niż jest to dozwolone przez obowiązujące prawo. W każdym wypadku będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa lub do czasu przedawnienia wszelkich potencjalnych roszczeń.

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Pani/Panu, między innymi prawo do (po spełnieniu warunków określonych w obowiązujących przepisach): potwierdzenia czy i jakie dane osobowe Pani/Pana dotyczące są przez nas przechowywane i do otrzymania kopii takich danych do żądania sprostowania, uzupełnienia lub usunięcia Pani/Pana danych osobowych, które okazałyby się niedokładne lub byłyby przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi wymogami oraz do żądania ograniczenia przez nas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w pewnych okolicznościach, do sprzeciwienia się z uzasadnionych powodów przetwarzaniu przez nas Pani/Pana danych osobowych albo do odwołania wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych; taki sprzeciw lub takie odwołanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania sprzed odwołania zgody, do żądania przeniesienia danych, do poznania tożsamości osób trzecich, którym Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione i do złożenia skargi do właściwego organu.

6. Nasze dane kontaktowe

Osoba kontaktowa w ORBI ECO SP. Z O.O. – adres e -mail: orbieco.opole@gmail.com;